ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายภูเมศร์ พรหมชัยนันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุกัญญา เจดีย์พล
ผู้รับใบอนุญาต

นางสุวิมล พรหมชัยนันท์
ผู้จัดการโรงเรียน