ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนสหมิตรพิทยาได้เข้าร่วมนำเสนอโครงงานและเข้าชมนิทรรศการในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

          โรงเรียนสหมิตรพิทยา ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ดร.ธนาภรณ์  พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.พูนสุข จันทศิลป์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  อ.นนทนันท์  พลพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้ให้โอกาสนักเรียนโรงเรียนสหมิตรพิทยาได้เข้าร่วมนำเสนอโครงงานและเข้าชมนิทรรศการในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

           ซึ่งนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้  ทำให้นักเรียนโรงเรียนสหมิตรพิทยาได้รับประสบการณ์ตรงที่นำเอาวิทยาศาสตร์มาบูรณาการ เสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่เดิม และพัฒนาทักษะการคิด และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร่วมด้วย ซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียนให้สมกับเป็นโรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป

โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,09:51   อ่าน 266 ครั้ง