ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนสหมิตรพิทยามีกิจกรรมเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

เนื่องในวันที่ 17 พฤษภาคม ..2560 ซึ่งเป็นวันก่อตั้งโรงเรียนสหมิตรพิทยาครบรอบ 57 ปี คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสหมิตรพิทยาได้มีกิจกรรมเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน อีกทั้งเป็นการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ และเป็นการสอนให้นักเรียนเห็นถึงความมุ่งมั่นพยายามในการดำรงชีวิตและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้แก่นักเรียน โดยได้รับความเอื้อเฟื้อจากผู้อำนวยการ เตือนจิต มูลอินทร์ รวมทั้งคณะครูและนักเรียน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเยี่ยมชมและทำกิจกรรมในครั้งนี้ ทางโรงเรียนสหมิตรพิทยา จึงขอขอบคุณมา ที่นี้ครับ 

โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2560,21:58   อ่าน 397 ครั้ง