ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศูนย์สะเต็มโรงเรียนสหมิตรพิทยาจัดอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล

โรงเรียนสหมิตรพิทยา เป็นศูนย์สะเต็มศึกษาในระดับประถมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) โดยการลงนามร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ในวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 8:30 - 16:00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสหมิตรพิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษาเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนเอกชนที่มีการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาใน อำเภอเสลภูมิ และโรงเรียนเอกชนสังกัด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2

โรงเรียนสหมิตรพิทยา ได้มุ่งเน้นจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับความไว้วางใจจาก สช.และ สสวท. ให้เป็นศูนย์สะเต็มศึกษา ทางโรงเรียนสหมิตรพิทยามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และเป็นแรงกระตุ้นให้ทางโรงเรียนให้พัฒนาศักยภาพต่าง ๆ ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น เพื่อเป้าหมายที่สำคัญที่สุด คือพัฒนานักเรียนให้ตรงกับความประสงค์ของผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนสหมิตรพิทยาให้ดูแลบุตรหลานของท่าน

โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2560,13:30   อ่าน 292 ครั้ง