ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ ( Mission )

๑.      โรงเรียนจัดประสบการณ์ให้เด็กทุกคนมีพัฒนาการครบทุกด้าน  และร่วมมือกับชุมชนส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กในวัยเรียนมีโอกาสเข้ารับการศึกษา

๒.   โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใช้สอนร่วมกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

๓.    โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ การพัฒนาการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรม

๔.    โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจและความเหมาะสมกับวัยของเด็ก  และร่วมมือกับชุมชนวางแผนในการพัฒนา

๕.   โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

๖.     โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และคณิตศาสตร์

๗.   โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม

๘.   มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตดี

๙.     จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามวัย

๑๐.จัดหาสื่อ และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาและเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก

๑๑.โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  โดยส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนการสอน


เป้าหมาย ( Target )

                    หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสหมิตรพิทยา มุ่งให้เด็กอายุ  ๓ – ๖  ปี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา ตามความสามารถ  ความแตกต่างของแต่ละบุคคล  โรงเรียนสหมิตรพิทยาได้กำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ดังนี้

๑.   เด็กนักเรียนมีพัฒนาการครบทุกด้าน

๒. เด็กนักเรียนมีคุณธรรม และจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย

๓.  เด็กนักเรียนทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

๔.  เด็กนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

๕. ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และยึดเด็กเป็นสำคัญ

๖.   โรงเรียนมีการสอนคอมพิวเตอร์สอดแทรก ในกิจกรรมการเรียนการสอน