ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสหมิตรพิทยา เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาที่มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  จิตใจ   อารมณ์  สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการตามศักยภาพ รวมทั้งการมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้เด็กรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของธรรมชาติ 

ปรัชญาโรงเรียน

มารยาทดี    มีพลานามัย     ตั้งใจศึกษา     ใฝ่หาประสบการณ์