ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนสหมิตรพิทยามีความหมายว่าเป็นโรงเรียนที่มี การร่วมมือกันจากมวลมิตรในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชน

 

สัญลักษณ์     

 ตราประจำโรงเรียน คือ เสมาธรรมจักร  ช่อมะกอก และมีภาพการประสานมือ

                     เสมาธรรมจักร  คือ สัญลักษณ์ที่แสดงถึง กระทรวงศึกษาธิการ

                     ช่อมะกอก  คือ สัญลักษณ์ที่แสดงถึง ความรักสามัคคี การทำงานเป็นทีมมีความเป็นหมู่คณะ

และความเป็นปึกแผ่น

การประสานมือ คือ การร่วมมือกันเพื่อพัฒนาการศึกษา


ต้นไม้ประจำโรงเรียน   

        คือ ต้นหว้า (หรือต้นชมพู) เป็นต้นไม้แห่งปัญญาที่ปรากฎอยู่ในพระไตรปิฎก ต้นหว้าถือ

เป็นไม้ มงคลในเรื่องความสำเร็จและชัยชนะ ด้วยชื่อว่าชมพูทวีป หรือดินแดนแห่งไม้หว้า

นั้น เป็นแผ่นดินอันเป็นแดนกำเนิดของพระพุทธศาสนาและพระบรมศาสดานั่นเอง

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

          คือ ดอกเข็ม เพราะดอกเข็มนั้นมีปลายแหลม สติปัญญาจะได้แหลมคมเหมือนดอก

เข็ม และ เกสรดอกเข็มมีรสหวาน สื่อถึงเมื่อมีวิชาความรู้จะให้ประโยชน์กับชีวิต ทำให้ชีวิตมี

ความสดชื่นเหมือนรสหวานของเกษรของดอกเข็ม

    

ปรัชญาโรงเรียน   

มารยาทดี    มีพลานามัย     ตั้งใจศึกษา     ใฝ่หาประสบการณ์

 

สีประจำโรงเรียน    

สีแดง-สีเทา