โรงเรียนสหมิตรพิทยา
183 หมู่ 7   ตำบลกลาง  อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
เบอร์โทรศัพท์ 533059
ผู้บริหาร

นางสุกัญญา เจดีย์พล
ผู้รับใบอนุญาต
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/05/2012
ปรับปรุง 10/09/2013
สถิติผู้เข้าชม 36381
Page Views 46372
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โดยการร่วมมือกับสถาบันวิจัยการเรียนรู้ซึ่งก่อตั้งโดยคุณสมศักดิ์ ศรีวุฒิชาญ อดีตประธานกรรมการผู้อำนวยการบริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด และทีมคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งรวบรวม ความรู้และนักวิชาการทั่วประเทศ เพื่อ ค้นคว้างานวิจัย ฝึกอบรม พัฒนาสื่อ เทคนิคการเรียนรู้ที่ทันสมัย และประเมิน พัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนในระดับปฐมวัย รวมถึงส่งเสริม ให้คำแนะนำ ในด้านการพัฒนาคุณภาพ ของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน เพื่อให้ได้คุณภาพการประกันคุณภาพภายในและภายนอก ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และกระทรวงศึกษาธิการ 

วิสัยทัศน์ของสถาบันวิจัยการเรียนรู้

 • มุ่งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการบริการวิชาการแก่สถานศึกษา ระดับปฐมวัยทั่วประเทศ ให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และก้าวทันสังคมโลกาภิวัฒน์
พันธกิจ
 • ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการทางการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาในระดับปฐมวัยทั่วประเทศมีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์หลัก
 • โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับปฐมวัยให้
 1. เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานด้านระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
 2. เป็นองค์กรที่เน้นระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
 3. เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
 4. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และเน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทย


  ชุดบันทึกร่องรอยการเรียนรู้

  คู่มือการจัดกิจกรรมบูรณาการ

  แบบประเมิณพัฒนาการและการวิเคราะห์กิจกรรม

  สมุดบันทึกรายงานผลการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก(สำหรับผู้ปกครอง)

  ชุดแบบทดสอบความพร้อม

  ชุดพัฒนาIQ

  นิทานและเพลง

โรงเรียนสหมิตรพิทยา
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ