ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 ม.ค. 61 สอบ Pre-ONET โรงเรียน สช. ศธจ.ร้อยเอ็ด
20 ม.ค. 61 อบรมครูเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
03 ก.พ. 61 สอบ ONET
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
22 ก.พ. 61 ทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
07 มี.ค. 61 ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์